Төлепберген Мәтмуратов шығармалары
24.02.2019 19:53

«Ақ терек пе, көк терек» (1964) – бул топлам менде жоқ

 

«Лирика» (1966) – бул топлам менде жоқ

 

Гөззаллық оянды (1970)

 

Тыңла мени, поэзия қуштары

Жоражанларым

Қүдирет

Керек емес, керек

Таўларды тыңласам – бийик бол, дейди

Төртликлер

Мен гүл болсам излериңде өсер-ем

Сегизликлер

 

«Айсәнем» (1973)

 

Досларыма дегенлерим

Адамгершиликке абайлы болың (таяр)

Мени отырыспаға мирәт еткен бир жорама арнап жазылған қосық (таяр)

Кемшилигин көрмес мәҳийтабанлар

Туўылған жер қосығы

Жақсылыққа үйрет

«Күншығыс муҳамлары» дүркининен

Жаўын жаўды деп айтар ма...

Журтқа айтар ақыл қайда!

Кеўлимди көкке көтерер

 

«Ашылысыў» (1977)

 

Ғаўқылдасар қарақалпақлар (таяр)

Аббаз шайырдың азасына (таяр)

Жаўын жаўып турды сәске ўақтында... (таяр)

Алтылықлар

Үш ай болды...

Арзыр

Сүйенеди адамға адам

Мен ҳаққында шығарып ҳүким

 

«Жақсылық сарайы» (1986)

 

Көкте қуяш қалсын, жерде жақсылық

Төртликлер

Ҳадал адамлардың жүреги

Бир адамның өзи бир дүнйа

Гейде өзим қарызларға батсам да

Көңилим – жақсылыққа толы ғәзийнем

Шайыр тәбияты (таяр)

Бурын

Сүйсиндим, гүрсиндим (таяр)

Таппадым

Сүрниксеңиз де (таяр)

Бәри сеники болсын

Сениң ҳәр келгениң бәҳәр келгендей

Саўал

Асқар таў ҳешқашан да қуламасын

Аспаннан алағат бултлар көшпекте

 

«Арзыў шәмени» (1981) – бул топлам менде жоқ

 

«Жулдызлар жанар» (1989)

 

Күлки деген мүлки бар

Таўлар уллы болған сайын

Елден гина табылмас

Дүнйа дәртлеримди мениң қозғады

Төртликлер

Өтирик айтып қыйнай алмаспан жанды

 

Add comment


Security code
Refresh